ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,กีฬาสี,ปีใหม่นักเรียน

04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
13 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
02 พ.ย. 61 การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียน