พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศันสนีย์ รักนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมริน แก้วสุกเรือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอรณรี กาใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกนกวรรณ รักธรรม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ