พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

นางภาวดี บุญนำมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมริน แก้วสุกเรือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศันสนีย์ รักนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


พี่เลี้ยงเด็กพิการ