นางสาวศันสนีย์ รักนาม
หัวหน้าพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมริน แก้วสุกเรือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอรณรี กาใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมพร วันทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ