ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอำนวย หงษ์โต
ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด

นางสาจอมขวัญ เครือหอม
ครูบรรณารักษ์

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด

นางสาวภิญญาพัชญ์ มีสวย
ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด