กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอำนวย หงษ์โต
หัวหน้างานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สอนฝึกพูดและทักษะสื่อสาร)

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด

นางสาจอมขวัญ เครือหอม
ครูบรรณารักษ์