กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนว และครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด

นางอำนวย หงษ์โต
ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด

นางสาจอมขวัญ เครือหอม
ครูบรรณารักษ์

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง
หัวหน้างานลูกเสือ และงานกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)

นางสาวสุจิตตา สีสุวอ
หัวหน้างานยุวกาชาด งานทักษะชีวิต และงานแนะแนวอาชีพ

นางสาวจรรยภรณ์ ศุขศิลป์
หัวหน้างานชุมนุม

นายทรงวิทย์ บุญภา
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
หัวหน้างานแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาซูรา บือราเฮง
หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายอิทธิพล พิมพ์ชัย
หัวหน้างานกิจกรรมกีฬาภายนอก