ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีสังวาลย์ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2507
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีสังวาลย์ 1 ( ต่อ )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2507
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีสังวาลย์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 10,000,000
เพิ่มเติม..