บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

นายยุทธนา อินทนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตรดา สุทธิปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูริลักษ์ มีมูล
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

นางภาวดี บุญนำมา
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายการันต์ ละวรรณวงษ์
ช่างซ่อมบำรุง

นายธนภณ อำนวยโชค
พนักงานขับรถ

นายทวีชัย บุตรกัญหา
คนสวน