หัวหน้ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนศรีสังวาลย์

นายทศพร ทิวะทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน
หัวหน้ากลุ่มบริหางานวิชาการ

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายทรงวิทย์ บุญภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ