หัวหน้ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนศรีสังวาลย์

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน
หัวหน้ากลุ่มบริหางานวิชาการ

นายทรงวิทย์ บุญภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ