ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
ครูเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก
ครูการงานอาชีพ

นางสาวขนิษฐา รัชตะวิเศษ
ครูการงานอาชีพ

นายทศพร ทิวะทรัพย์