กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และครูผู้สอน วิชา เกษตร

นายทศพร ทิวะทรัพย์