ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
ครูเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก
ครูการงานอาชีพ

นายสมพงษ์ จีนชูแก้ว
ครูเกษตร