กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
หัวกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก

นายทศพร ทิวะทรัพย์