กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และครูผู้สอน วิชา เกษตร

นางสาวจอมขวัญ เครือหอม
ครูผู้สอน วิชา คหกรรม