คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวกฤตยา อินทร์ปรางค์

นางสาวธนวรรณ ปิดฉายะ

นางสาวณัฐรุจา สุดวิไล