คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวกฤตยา อืนทร์ปรางค์

นางลัดดาวัลย์ ประทุมมาศ

นางณัฐรุจา สีดาพันธ์