กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐวุฒิ ดวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานาวียะ คางา

นางสาวเพชรรัตน์ สุขะโยบล

นางสาววัชราพร ยกกลิ่น

นางสาวรัตนาวดี ทัศนา

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน