กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรรัตน์ สุขะโยบล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน

นางสาววัชราพร ยกกลิ่น

นางสาวญานาวียะ คางา