กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชราพร ยกกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน

นางสาวญานาวียะ คางา

นางสาวเพชรรัตน์ สุขะโยบล