กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานาวียะ คางา

นางสาววัชราพร ยกกลิ่น

นางสาวเพชรรัตน์ สุขะโยบล