กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลนิตย์ จิตจักร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุจิตตา สีสุวอ

นางสาวพิสมัย น่วมจะโป๊ะ

นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรีเมือง