กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลนิตย์ จิตจักร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุจิตตา สีสุวอ

นางสาวพิสมัย น่วมจะโป๊ะ

นางสาวจีระนันท์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา