ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางมีนา รอดคล้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำไพ จุ่นเจิม
ผู้จัดการ

นางสิริพร อุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากรและกิจการนักเรียน

นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววัฒนา วงศ์ศรีชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ