คณะผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางมีนา รอดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลำไพ จุ่นเจิม
ผู้จัดการโรงเรียน