คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสังวาลย์
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภาวรรณ มานุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร ภูธนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปณิตา บุลสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร วัชรสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร จันทรสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี คงเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขันทอง เเสงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญวิวัฒน์ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนศรีสังวาลย์
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์