คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร ภูธนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา บุลสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร วัชรสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร จันทรสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ คงมีสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวย หงษ์โต
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู