ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัฒนา วงค์ศรีชา
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา ขำขัน
ครูวิทยาศาสตร์