กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงวิทย์ บุญภา