กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์

นายทรงวิทย์ บุญภา
ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาวมลฤดี โมธารา
ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์

นายมูฮัมหมัดลุตฟี สะมะเเอ
ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์