ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา ขำขัน
ครูวิทยาศาสตร์

นายทรงวิทย์ บุญภา