ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมลฤดี โมธารา
หัวหน้าเทคโนโลยี

นางสาววัฒนา วงค์ศรีชา
ครูวิทยาศาสตร์

นางสิริพร อุทัย
ครูคอมพิวเตอร์