กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงวิทย์ บุญภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้างานวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยี และครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวมลฤดี โมธารา
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

นายมูฮัมหมัดลุตฟี สะมะเเอ
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์