กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาซูรา บือราเฮง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง

นายอิทธิพล พิมพ์ชัย