กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาซูรา บือราเฮง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง