ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกลอยใจ เทพประกอบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน