กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาซูรา บือราเฮง

นายอิทธิพล พิมพ์ชัย

นางสาวนันทิดา โนะ

นายมูกอรรอบูณ์ บือเเน