ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ มกราคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2561ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :