ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสังวาลย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนศรีสังวาลย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร ทิวะทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน