คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกฤตยา อินปรางค์

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางณัฐรุจา สีดาพันธ์

นางสาวธนวรรณ ปิดฉายะ

นางเงิน สุทธาวาศ

นางลัดดาวัลย์ ประทุมมาศ

นางสาวจรรยาภรณ์ ศุขศิลป์