คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจรรยภรณ์ ศุขศิลป์
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางลัดดาวัลย์ ประทุมมาศ