ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนศรีสังวาลย์

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววัชราพร ยกกลิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวจรรยภรณ์ ศุขศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวเพชรรันต์ สุขะโยบล
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล