กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกวีศักดิ์ แจ้งโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูผู้สอน วิชาดนตรี

นายขวัญเพชร คิดเห็น
ครูผู้สอน วิชาศิลปะ