กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทศพร ทิวะทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกวีศักดิ์ แจ้งโสภา
ครูผู้สอน วิชา ดนตรีไทยและดนตรีสากล

นายขวัญเพชร คิดเห็น
ครูผู้สอน วิชา ศิลปะ

นางพิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์