กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกวีศักดิ์ แจ้งโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูผู้สอน วิชา ดนตรีไทยและดนตรีสากล

นายขวัญเพชร คิดเห็น
ครูผู้สอน วิชา ศิลปะ