บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้างานบัญชีและการเงิน

นางพิมพ์ณัฐชา พันธุศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปรารถนา เพ็ชรมา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเบญจพร นครเกษม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง