ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางปรารถนา เพ็ชรมา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง

นางสาวกวินภัค นครเกษม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธนา อินทนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิมพ์ณัฐชา พันธุศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอับดุลว่าฮับ หะรีเมา
พนักงานขับรถ

นายการันต์ ละวรรณวงษ์
หัวหน้าช่าง

นายภูริลักษ์ มีมูล
เจ้าหน้าที่ไอที