ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ งานของมูลนิธิฯเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราชโดยผู้อาสาสมัครสอนเป็นแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และพยาบาล ต่อมาเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอ มากขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕o๑ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฯในขณะนั้น จึงได้ขอครูจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยสอน ๑ คน ในปีนั้นมีนักเรียน จำนวน ๑๗ - ๒๕ คน โดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ ระดับเด็กเล็กถึงระดับอุดมดึกษา 
        ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕o๔ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิฯในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่พักและเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับการบำบัดที่โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร  
         เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕o๔ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิฯตั้ง “โรงเรียนสอนคนพิการ”  
ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕o๘ และพระราชทานพระนามของพระองค์ เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์” 
      นับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ด้านร่างกายหรือสุขภาพ รวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง (Cerebral Palsy : CP) อย่างครบวงจร ทั้งด้านการรักษา และบำบัดฟื้นฟู การศึกษา สังคม และอาชีพ โดยศูนย์บริการเด็กพิการให้บริการด้านการรักษา และบำบัดฟื้นฟู  รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการนำเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัย รักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่างๆ ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา และอาชีพ 
         นอกจากนั้น ศูนย์บริการเด็กพิการยังจัดให้บริการโดยนักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งนักเรียนไปฝึกการทรงตัวโดยการขี่ม้าและฝึึกว่ายน้ำแก่เด็กพิการ ทั้งเด็กที่พักประจำอยู่ในศูนย์ และ เด็กที่มารับบริการแบบไป - กลับ ซึ่งโรงเรียนศรีสังวาลย์ต้องประสานงานกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้รับบริการดังกล่าว โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้พัฒนาการบริการทางด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านสังคม และอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แก่เด็กพิการ ที่อยู่ระหว่างรับการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมีนักเรียนประมาณปีละ ๓oo คน ในจำนวนนี้ มีทั้งนักเรียนไป - กลับ และนักเรียนประจำ สำหรับนักเรียนประจำซึ่งพักที่ศูนย์บริการเด็กพิการ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจน และมีภูมิลำเนา อยู่ต่างจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ มูลนิธิฯจึงให้บริการทั้งด้านที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ผู้เลี้ยงดู และ การบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น เสมือนหนึ่งเป็นบ้านที่สองของคนพิการ อย่างไรก็ตาม หลักการสำคัญของโรงเรียน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จนสามารถพึ่งตนเองได้ กลับไปเรียนร่วมในโรงเรียนของเด็กทั่วไปที่อยู่ใกล้บ้าน ในภูมิลำเนาเดิม โดยมูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา และติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง