กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว

นางสาวสิริวัฒน์ สุขะ