กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว

นางสาวสิริวัฒน์ สุขะ