คณะผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสังวาลย์

นางมีนา รอดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์

นางลำไพ จุ่นเจิม
ผู้จัดการโรงเรียนศรีสังวาลย์

นายทศพร ทิวะทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์