กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทศพร ทิวะทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายผดุง หงษ์โต

นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์