ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล คนดีศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นายทรงวิทย์ บุญภา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:06  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คนดีศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้างานบัญชีและการเงิน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:06  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูเพชรน้ำหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิตตา สีสุวอ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:05  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกวินภัค นครเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:02  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา อินทนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:02  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอำนวย หงษ์โต
ตำแหน่ง : ครูฝึกพูดและแก้ไขการพูด
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:01  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพร คำวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:01  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..